Table of Contents

| PART ONE : 108 Buddhist Statues in Tibet |
第一部分: 《西藏寺庙珍藏佛教造像108尊》

| PART THREE : 108 additional Sculptures of the Lhasa gTsug lag khang |
第三部分: 《未出版拉萨大昭寺珍藏雕塑108尊》


Part Two
311 Sculptures of the
Lhasa gTsug lag khang

Ulrich von Schroeder

第二部分
《拉萨大昭寺珍藏雕塑311尊》

乌尔里希•冯•施罗德

previous page | page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | next page

 

321E. Buddha Śākyamuni (Tib.: Śākya thub pa)
Tibetan Brass Traditions
13th century

释迦牟尼佛
西藏黄铜传统
13世纪


321F.Buddha Śākyamuni (Tib.: Śākya thub pa)
Tibetan Brass Traditions
13th century

释迦牟尼佛
西藏黄铜传统
13世纪

 

 

Buddha Śākyamuni (Tib.: Śākya thub pa)
Tibetan Brass Traditions
13th century

释迦牟尼佛
西藏黄铜传统
13世纪


322C–D.Buddha Śākyamuni (Tib.: Śākya thub pa)
Tibetan Brass Traditions
13th century

释迦牟尼佛
西藏黄铜传统
13世纪

 

 

323A. Avalokiteśvara Padmapāṇi (Tib.: Phyag na padmo)
Tibetan Brass Traditions
15th century

莲花手观音菩萨
西藏黄铜传统
15世纪


323B. Vajradhara (Tib.: rDo rje ’chang)
Tibetan Brass Traditions
15th century

大持金刚
西藏黄铜传统
15世纪

 

 

323C. ’Tha’ dkar pa
Tibetan Brass Traditions
15th century

喇嘛塔嘎巴
西藏黄铜传统
15世纪


324A–B. Unidentified Mahāsiddha (Tib.: Grub chen)
Tibetan Brass Traditions
13th/14th century

大成就者
西藏黄铜传统
13/14世纪

 

 

326C. Caṇḍa-Vajrapāṇi (Tib.: Phyag rdor gtum po)
Tibetan Brass Traditions
14th century

威烈手持金刚
西藏黄铜传统
14世纪


326D–E. Seventeen-Headed Unidentified Tantric Deity
Tibetan Brass Traditions
15th century

十七首密教本尊神
西藏黄铜传统
15世纪

 

previous page | page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | next page


| PART ONE : 108 Buddhist Statues in Tibet |
第一部分: 《西藏寺庙珍藏佛教造像108尊》

| PART THREE : 108 additional Sculptures of the Lhasa gTsug lag khang |
第三部分: 《未出版拉萨大昭寺珍藏雕塑108尊》

Table of Contents