Table of Contents

| PART ONE : 108 Buddhist Statues in Tibet |
第一部分: 《西藏寺庙珍藏佛教造像108尊》

| PART THREE : 108 additional Sculptures of the Lhasa gTsug lag khang |
第三部分: 《未出版拉萨大昭寺珍藏雕塑108尊》


Part Two
311 Sculptures of the
Lhasa gTsug lag khang

Ulrich von Schroeder

第二部分
《拉萨大昭寺珍藏雕塑311尊》

乌尔里希•冯•施罗德

previous page | page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | next page

 

289A. Vajravārāhī (Tib.: rDo rje phag mo)
Tibet (Pāla Schools);
circa 13th century

金刚亥母
西藏(波罗风格)
约13世纪


294A–B. Buddha Śākyamuni (Tib.: Śākya thub pa)
Tibetan Brass Traditions
11th/12th century

释迦牟尼佛
西藏黄铜传统
11/12世纪

 

 

294C–D. Buddha Śākyamuni (Tib.: Śākya thub pa)
Tibetan Brass Traditions
12th century

释迦牟尼佛
西藏黄铜传统
12世纪


294E–G. Buddha Śākyamuni (Tib.: Śākya thub pa)
Tibetan Brass Traditions
11th/12th century

释迦牟尼佛
西藏黄铜传统
11/12世纪

 

 

295B. Buddha Śākyamuni (Tib.: Śākya thub pa)
Tibetan Brass Traditions
11th/12th century

释迦牟尼佛
西藏黄铜传统
11/12世纪


295C. Buddha Śākyamuni (Tib.: Śākya thub pa)
Tibetan Brass Traditions
11th/12th century

释迦牟尼佛
西藏黄铜传统
11/12世纪

 

 

295D. Acala (Tib.: Mi g.yo ba)
Tibetan Brass Traditions
11th/12th century

不动金刚
西藏黄铜传统
11/12世纪


295E. Siṃhanāda Avalokiteśvara
Tibetan Brass Traditions;
11th/12th century

狮吼观音
西藏黄铜传统
11/12世纪

 

 

296A–B. Siṃhanāda Avalokiteśvara
Tibetan Brass Traditions
11th/12th century

狮吼观音
西藏黄铜传统
11/12世纪


296C. Vajrasattva / Mañjuśrī / Padmapāṇi
Tibetan Brass Traditions
11th/12th century

金刚萨埵、文殊菩萨、莲花手观音菩萨
西藏黄铜传统
11/12世纪

 

previous page | page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | next page


| PART ONE : 108 Buddhist Statues in Tibet |
第一部分: 《西藏寺庙珍藏佛教造像108尊》

| PART THREE : 108 additional Sculptures of the Lhasa gTsug lag khang |
第三部分: 《未出版拉萨大昭寺珍藏雕塑108尊》

Table of Contents