Table of Contents

| PART ONE : 108 Buddhist Statues in Tibet |
第一部分: 《西藏寺庙珍藏佛教造像108尊》

| PART THREE : 108 additional Sculptures of the Lhasa gTsug lag khang |
第三部分: 《未出版拉萨大昭寺珍藏雕塑108尊》


Part Two
311 Sculptures of the
Lhasa gTsug lag khang

Ulrich von Schroeder

第二部分
《拉萨大昭寺珍藏雕塑311尊》

乌尔里希•冯•施罗德

previous page | page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | next page

 

336H–I. Image of Unidentified Monk
Tibetan Brass Traditions
17th century

高僧像
西藏黄铜传统
17世纪


340A–B. Maitreya (Ch.: Mile Pusa)
China: Tang Dynasty (618–907)
8th/9th century

弥勒菩萨
汉地:唐代(618-907年)
8/9世纪

 

 

343B. Vajradhara (Tib.: rDo rje ’chang)
China (Ming Dynasty: Yongle)
dated 1403-1424

大持金刚
汉地(明代永乐时期)
1403-1424年


343F. Maitreya (Tib.: Byams pa)
China (Ming Dynasty: Yongle);
dated 1403–1424

弥勒
汉地(明代永乐时期)
1403-1424年

 

 

344A–B. Vajrasattva (Tib.: rDo rje sems dpa’)
China (Ming Dynasty: Yongle)
dated 1403–1424

金刚萨埵
汉地(明代永乐时期)
1403-1424年


344C. Vajrasattva (Tib.: rDo rje sems dpa’)
Central Tibet (?)
15th century

金刚萨埵
西藏中部(?)
15世纪

 

 

345B. Akṣobhya (Tib.: Mi bskyod pa)
China (Ming Dynasty)
15th century

不动佛
汉地(明代)
15世纪


346E–F. Vajravidāraṇa (Tib.: rDo rje rnam par ’joms pa)
China (Ming Dynasty: Yongle)
dated 1403–1424

摧碎金刚
汉地(明永乐时期)
1403-1424年

 

 

347A–B. Caturbhuja Mahākāla
(Tib.: mGon po phyag bzhi pa)
China (Ming Dynasty: Yongle)
dated 1403–1424

四臂大黑天
汉地(明永乐时期)
1403-1424年


352C. Mañjughoṣa (Tib.: ’Jam pa’i dbyangs)
China (Ming Dynasty: Yongle)
dated 1403–1424

妙音菩萨(文殊菩萨)
汉地(明永乐时期)
1403-1424年

 
     

previous page | page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | next page


| PART ONE : 108 Buddhist Statues in Tibet |
第一部分: 《西藏寺庙珍藏佛教造像108尊》

| PART THREE : 108 additional Sculptures of the Lhasa gTsug lag khang |
第三部分: 《未出版拉萨大昭寺珍藏雕塑108尊》

Table of Contents